FEMA: Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги в България

Описание

Усилията да се спре загубата на биоразнообразие се основава на цели и дейности, поставени в Стратегията за биоразнообразието до 2020 г. на Европейската Комисия. Този документ фокусира върху нарастващото разбиране за важността на биоразноообразието за хората и за околната среда, и други дейности, свързани с оценяването и картирането на екосистемните блага и услуги, предоставяни от екосистемите и ползвани от човека и обществото.

В контекста на текущата програма на Европейското икономическо пространство (ЕЕА) същинският обект са по-скоро екосистемите като цяло, отколкото отделни видове или хабитати. Така политическите съображения и изисквания към резултата обхващат екосистемните услуги и тяхната оценка и свързаните с климата области като адаптация и достъп до генетични ресурси.

Проектът относно сладководните екосистеми (реки и езера) формира част от националната методологична рамка за картиране и оценяване на екосистемните услуги, които са част от цялостния процес на картиране на екосистемите и оценката на биофизичните характеристики в България.

Методологията е релевантна към сладководните екосистеми в цялата територия на България и нейното приложение ще се отличава от това в защитените зони на Националната екологична мрежа НАТУРА 2000 и системата на защитените територии поради различната достъпност до налични данни, типове земеползване и пространственото разпределение на типовете екосистеми.

Екосистемното картиране и статистическия анализ на екосистемите в България е основано на съществуващи данни в редица източници. Откриват се обаче несъответствия и празнини в тези масиви, ето защо на национално равнище все още се изисква допълнителна работа по верификацията на наличните и новите данни, събирани чрез полеви изследвания и наблюдения. За да се създаде една прецизна и съвременна национална карта на водните екосистеми, е важно да бъде споделен и възприет натрупаният опит и в страните от ЕС и партниращите му държави.

Основна цел на проекта:

По предварително разработена и утвърдена методика да бъде извършена първоначална оценка и картиране на състоянието и екосистемните услуги, предоставяни на обществото и хората, от сладководните екосистеми (реки и езера) в България, които се намират извън системата от защитени територии и Националната екологична мрежа НАТУРА 2000.

Като се използва достъпната информация от различни национални и международни източници, както и данните от непосредствени полеви изследвания за параметрите на различните категории и типове водни обекти - сладководните речни и езерни екосистеми у нас, ще бъдат създадени разнообразни ГИС-слоеве, които да бъдат интергрирани във Вторите Планове за управление на речните басейни (2016-2021), в Регионалните планове за развитие и в Националната система за мониторинг на биоразнообразието.

Освен специфичните технически и методични дейности, свързани с набирането, обработката, валидирането и въвеждането на данни и информация, паралелно ще бъдат изпълнявани и дейности по обучение, както на работния колектив по проекта, така и на служители и експерти от съответните компетентни органи (ИАОС, РИОСВ/РЛ, БДУРБ, общини, университети, НПО). Целта е създаването на капацитет за управление и опазване на екосистемните услуги, за набиране на данни, както и за информиране на обществеността и създаване на активна гражданска позиция за опазване на природните екосистеми на сладководните екосистеми у нас.

Целева група

  • специалисти (експерти) - представители на централните и местните управленски органи;
  • учени и изследователи;
  • студенти;
  • неправителствени организации, стопански/бизнес организации;
  • преки потребители на екосистемните услуги като рибари (рибовъди и риболовци), земеделски производители, туристически организации и др.