4. Разработване на карти и ГИС слоеве на сладководните екосистеми
4.1. Картиране на типовете/подтипове екосистеми
Информационни карти на типовете реки pdf
Информационни карти на типовете eзера/язовири pdf
4.2. Картиране състоянието на екосистемите
4.3. Картиране на екосистемните услуги
4.4. Проверка на точността на получените резултати pdf

Search

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор