На 04.08.2016 г. се състоя поредната месечна координационна среща на партньорите по проекта FEMA

На 04.08.2016 г. в ИБЕИ-БАН се състоя поредната месечна координационна среща на партньорите по проекта FEMA. Обсъдени бяха следните въпроси: възможности за обменно посещение в страна-донор по програмата (Норвегия и/или Исландия), провеждане на три работни семинара по проекта и на конференция с международно участие; изпращане на снимков материал от теренната работа на експертите от ИБЕИ-БАН, както и предоставяне в РЕЦ-България на работен файл на базата данни с индикатори за групата културни екосистемни услуги. Обсъдени бяха и въпроси, свързани с текущите дейности и поредното междинно отчитане на проекта.

На 03.08.2016 г. се състоя работна среща на ръководителите на работни/експертни групи за РБУ от ИБЕИ-БАН по проекта FEMA

На 03.08.2016 г. в Залата на ИБЕИ-БАН, ул. „Ю. Гагарин“ № 2 се състоя работна среща на ръководителите на работни/експертни групи за РБУ от ИБЕИ-БАН по проекта FEMA. Разгледани бяха текущи въпроси по попълването на таблиците за язовири и реки и бяха обсъдени формата и съдържанието на полевия протокол. Определен бе срок за неговото финализиране преди началото на теренната работа на екипите.

На 27.07.2016 г. се състоя координационна среща на партньорите по проекта FEMA

На 27.07.2016 г. в офиса на Клуб “Икономика 2000“, гр.София, ул. Стара планина № 74 се състоя координационна среща на партньорите по проекта FEMA. На срещата бе обсъдено състоянието на Третия междинен отчет и бяха разгледани въпроси, свързани с текущото изпълнение на дейностите по проекта. Участниците бяха запознати с разработения алгоритъм за изчисляване на показателите, свързани с количествата вода, разрешени за добив от повърхностни и подземни водни тела. Обсъдени бяха връзките между показателите, представени в Ексел и визуализирането им в ГИС-формат. Напомнен бе и срокът – до 15.09.2016, за изготвянето и подаването на поредния тримесечен отчет.

Прочети още...

На 30.06.2016 г. се състоя работна среща на експертите от ИБЕИ-БАН по проекта FEMA

На 30.06.2016 г. в Залата на ИБЕИ-БАН, ул. „Ю. Гагарин“ № 2 се състоя работна среща на експертите от ИБЕИ-БАН по проекта FEMA. Разгледани бяха текущи въпроси по изпълнението на проекта и организиране на теренните дейности. Избрани бяха две лица за контакт са РЕСАК и се взеха решения относно пътуванията в командировки. Уточнено бе, че след приемане на допълнителните дейности, срокът на проекта ще се продължи вероятно до март 2017 г.

Прочети още...

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор