Клуб “Икономика 2000”

Клуб "Икономика 2000" е високотехнологична, консултантска, изследователска и обучаваща неправителствена организация с над 25 годишен опит, който постепенно и грижливо е създаван, натрупван и обогатяван. Дейността на Клуба е посветена на икономическото развитие и просперитета на българската нация и на страните в преход. Клубът осъществява социално-икономически изследвания, предоставя консултации, организира и управлява програми за обучение, създава възможности и участва в дебатите и обмена на иновативни идеи за постигане на устойчивото развитие.

Клуб "Икономика 2000" инициира програми и проекти за подпомагане на социално-икономическите и политическите реформи, ориентирани към установяване на принципите на модерната пазарна икономика и постигане на устойчиво развитие на обществата в преход.

Мисията на Клуб "Икономика 2000" е да създава еталони и трансформира идеи в дейности и проекти, които модернизират обществата в преход и превръщат промените в устойчив фундамент на общочовешките ценности.

Клуб "Икономика 2000" осъществява дейността си в области, свързани с преструктуриране на реалната икономика, регионалното развитие, управлението и опазването на околната среда, социалната политика и реформата на публичната администрация. Приоритетните сектори, в които Клубът осъществява проектите са: малки и средни предприятия, публични финанси, Кохезионния и Структурните фондове на ЕС, високи технологии водна инфраструктура, енергетика, индустрия, публична администрация от национално, регионално и местно равнище и неправителствени организации.

Уебсайт: http://www.club2000.org

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор